Regulamin aplikacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG APLIKACJI UMOWNIK

przyjęty w dniu 01.10.2018 r.

1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – Aplikacja Umownik umożliwiająca, w oparciu o zaproponowane w jej zasobach Wzory Dokumentów , składanie Kontrahentowi prawnie wiążących oświadczeń woli o treści uzupełnionej przez Użytkownika. Aplikacja stanowi oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę w wersji SaaS za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji mobilnej
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej, która korzysta z zasobów Aplikacji i za jej pomocą zawiera umowy lub składa, bądź przyjmuje oświadczenia woli Użytkownik może korzystać ze swojego Konta: w celu składania oświadczeń woli we własnym imieniu bądź w celu składania oświadczeń w cudzym imieniu, w szczególności jako reprezentant przedsiębiorcy, a nadto w celu uczestniczenia w procesie obiegu dokumentów.
 3. Kontrahent –  osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej, która za pomocą Aplikacji zawiera z Użytkownikiem umowę lub składa, bądź przyjmuje oświadczenia woli;
 4. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w celu korzystania z usług świadczonych w Aplikacji oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji. Dostęp do Konta zapewnia login, którym jest adres e-mail podany podczas rejestracji i hasło;
 5. Umowa – umowa łącząca Użytkownika i Usługodawcę zawierająca istotne warunki świadczenia usług przez Usługodawcę polegających na umożliwieniu przy wykorzystaniu Aplikacji składania Kontrahentowi prawnie wiążących oświadczeń woli, której postanowienia wraz z postanowieniami Regulaminu stanowią integralną całość i składają się na powstanie zobowiązania cywilnoprawnego;
 6. Umowa Umownik – umowa zawarta przy użyciu Aplikacji, której stronami są Użytkownik i Kontrahent;
 7. Oświadczenie Umownik – oświadczenie woli składane przy użyciu Aplikacji przez Użytkownika lub Kontrahenta;
 8. Dokumenty Umownik – umowy zawarte przy użyciu Aplikacji i oświadczenia woli złożone przy użyciu Aplikacji, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu;
 9. Strony – należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Użytkownika, którzy zawarli ze sobą Umowę;
 10. Strony Dokumentów Umownik – należy przez to rozumieć łącznie Użytkownika i Kontrahenta, którzy zawarli ze sobą Umowę Umownik bądź złożyli sobie Oświadczenie Umownik;
 11. Usługodawca – Lawbiz Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648930;
 12. Wzory Dokumentów – dostępne w bazie Aplikacji szablony Dokumentów Umownik, przy pomocy których Użytkownik formułuje treść Dokumentów Umownik;
 13. Digitalizacja (ucyfrowienie) – wprowadzenie do bazy danych Aplikacji tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych wzorów dokumentów w postaci danych cyfrowych metodą programistyczną.
 14. Kod rabatowy / Kod mojej umowy – ciąg znaków umożliwiający aktywowanie i uzyskanie dostępu do przypisanych do kodu wzorów umów.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS i Android oraz w wersji Web przeznaczonej do używania w przeglądarkach internetowych.
 2. Regulamin o którym mowa w ustępie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka LawBiz Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-782) przy ul. Wodnej 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648930, NIP: 783-17-50-724.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na usprawnianiu generowania umów i składania oświadczeń woli w obrocie prawnym. Aplikacja umożliwia, w oparciu o zaproponowane przez Aplikację Wzory Dokumentów albo zdigitalizowane wzory własne Usługobiorcy, składanie Kontrahentowi  prawnie wiążących oświadczeń woli o treści wprowadzonej przez Użytkownika.
 5. Usługa zamówienia wersji dedykowanej umowy polega na umożliwieniu złożenia zapotrzebowania na kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków zamówienia digitalizacji wzoru dokumentu dostarczonego Usługodawcy przez Użytkownika lub zamówienia stworzenia przez Usługodawcę wzoru dokumentu zgodnego z zapotrzebowaniem Użytkownika. Warunki świadczenia usługi digitalizacji dokumentu oraz następczej możliwości korzystania z dedykowanej umowy każdorazowo ustalane są w dodatkowej umowie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawieranej za pośrednictwem aplikacji Umownik.
 6. Oświadczenie woli złożone w formie dokumentowej za pomocą Aplikacji jest równoważne w obrocie prawnym z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, o ile do jego złożenia ustawodawca nie przewidział wymogu zachowania innej formy oświadczenia woli pod rygorem nieważności. Wyrażając zgodę na złożenie oświadczenia woli Użytkownik potwierdza, że podał prawdziwe dane osobowe oraz adresowe. Oznacza to, że po kliknięciu przycisku “ZATWIERDŹ UMOWĘ” powstaje stosunek zobowiązaniowy o treści zgodnej z treścią oświadczenia woli, co może wiązać się dla Użytkownika z odpowiedzialnością majątkową wynikającą ze złożenia oświadczenia woli.
 7. Usługodawca rekomenduje odpowiedzialne korzystanie z Aplikacji, ze świadomością możliwych konsekwencji zaciągniętych zobowiązań oraz zastrzega, że nie ma wpływu na treść oświadczeń woli składanych za pośrednictwem Aplikacji, a jedynie umożliwia przekazywanie oświadczeń woli pomiędzy Użytkownikami oraz udostępnia Wzory Dokumentów.
 8. Użytkownicy decydując się na złożenie oświadczenia woli za pomocą Aplikacji mają obowiązek przed złożeniem oświadczenia woli uważnie przeczytać treść projektu Dokumentu Umownik wygenerowanego przez Aplikację oraz zrozumieć znaczenie jego zapisów.  Zawierając Umowę Umownik lub składając Oświadczenie Umownik, Użytkownicy wyrażają zgodę na wszystkie zapisy Wzoru Dokumentu w związku z tym w przypadku gdy jakikolwiek zapis Wzoru Dokumentu lub Umowy Umownik jest dla użytkowników niezrozumiały należy odstąpić od jej zawierania lub składania oświadczenia woli danej treści.
 9. Ostateczny kształt złożonego oświadczenia woli zależy wyłącznie od konsensusu zawartego pomiędzy Użytkownikami Aplikacji. Usługodawca nie jest stroną Umowy Umownik zawieranej przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złożonego przez Użytkowników oświadczeń woli danej treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za winę w kontraktowaniu (culpa in contrahendo). Wykorzystując rozwiązanie wskazane w ustępie 5 Użytkownik ma możliwość:
  1. tworzenia projektu Umowy Umownik na bazie Wzoru Dokumentu i wprowadzonych przez Użytkownika indywidualnych danych;
  2. negocjowania treści Umowy Umownik z Kontrahentem;
  3. zawarcia Umowy Umownik za pośrednictwem Aplikacji;
  4. dokonywania zmian w zawartej Umowie Umownik poprzez aneksowanie jej zapisów w uzgodnieniu z Kontrahentem;
  5. wypowiedzenie Umowy Umownik  lub odstąpienie od Umowy Umownik na warunkach określonych w Umowie Umownik i przepisach prawa;
  6. składania i przyjmowania Oświadczeń Umownik;
  7. wystawiania dokumentów księgowych tj. faktur do zawartej Umowy Umownik.
 10. Użytkownik Aplikacji zakładając Konto w Aplikacji wyraża zgodę na otrzymywanie ofert zawarcia Umowy Umownik od innych Użytkowników.
 11. Użytkownik Aplikacji zakładając Konto w Aplikacji wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych od Usługodawcy.
 12. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów internetowych dystrybuujących Aplikację, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych oraz webowych.
 13. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, a także korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 14. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 15. Wyrażenie “Umownik” jest prawnie chronionym słownym znakiem towarowym numer: Z.473705

3 Wymogi techniczne

 1. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników przeglądarek internetowych:
  1. Chrome 54,
  2. Chrome Mobile – wersja z 24.10.2016 r.
  3. Firefox 45,
  4. Internet Explorer 11.
 2. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń mobilnych działających w oparciu o następujące systemy operacyjne:
  1. Android – wersja 4.4. i nowsze,
  2. iOS – wersja 8 i nowsze.
 3. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest jej pobranie z odpowiedniego sklepu i prawidłowe uruchomienie na urządzeniu.
 4. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
 1. App Store (dla systemu iOS),
 2. Google Play (dla systemu Android).
 1. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z wszystkich udostępnionych przez Usługodawcę Wzorów Dokumentów dla osób fizycznych jest bezpłatne. Nie podlega opłacie także zawieranie Umowy Umownik za pomocą Wzoru Dokumentu zaoferowanego przez uprawnionego do jego używania innego Użytkownika.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, autorskie Wzory Dokumentów opatrzone logiem Umownik, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w ustępie 4 powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń, na których Aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Usługodawca wyraził na to zgodę.
 5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
  1. aktywne połączenie internetowe;
  2. uprawnienia wskazane przy pobieraniu ze sklepu.

4. Rejestracja Użytkownika

 1. Warunkiem dostępu do zasobów Aplikacji jest rejestracja Użytkownika.
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w domenie www.umownik.pl
 3. Dokonanie rejestracji Użytkownika jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Aplikacji i zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na świadczenie usług przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wypełnienie obowiązkowych pól wskazanych w formularzu, zaakceptowanie Regulaminu i kliknięcie w pole “Zarejestruj”.
 5. W procedurze rejestracji należy podać jako obowiązkowe następujące dane:
 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. e-mail,
 4. hasło.
 1. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, jedną dużą literę i jedną cyfrę.
 2. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu w pole “Zarejestruj”, wprowadzone dane są przesyłane automatycznie do Usługodawcy w celu utworzenia Konta.
 3. Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail kod aktywacyjny.
 4. Wpisanie przesłanego kodu aktywacyjnego w polu “Aktywacja Konta” kończy rejestrację i oznacza utworzenie Konta Użytkownika w Aplikacji Umownik.
 5. Użytkownik otrzymuje informację o aktywowaniu jego Konta poprzez komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia.
 6. Po aktywowaniu Konta, Użytkownik w celu rozpoczęcia składania oświadczeń woli uzupełnia swoje dane w zakładce “Moje konto”. Uzupełnienie danych wskazanych w zakładce “Moje konto” jest warunkiem koniecznym do prawidłowego zawierania Dokumentów Umownik.
 7. Dla skuteczności działania Aplikacji niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych. Aplikacja automatycznie uzupełnia oświadczenia woli Użytkownika składane za pomocą Aplikacji o dane osobowe podane przy pierwszym uruchomieniu, z uwzględnieniem prawnych wymogów zastrzeżonych dla skuteczności czynności prawnej.
 1. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. PESEL,
 4. seria i numer dowodu osobistego,
 5. organ wydający dowód osobisty.
 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2.  adres zamieszkania,
 3. PESEL,
 4. seria i numer dowodu osobistego,
 5. organ wydający dowód osobisty,
 6. firma działalności gospodarczej,
 7. adres prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. numer identyfikacyjny NIP,
 9. numer REGON.
 1. W przypadku osoby uprawnionej do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej:
 2. imię i nazwisko reprezentanta,
 3. podstawa reprezentacji,
 4. oznaczenie reprezentowanej osoby prawnej, w tym:
 • firma osoby prawnej,
 • siedziba,
 • oznaczenie osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • numer identyfikacyjny NIP,
 • numer REGON,
 • informacja o kapitale zakładowym:
  • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wysokość kapitału zakładowego w PLN,
  • w przypadku spółki akcyjnej – wysokość kapitału zakładowego w PLN wraz z informacją o wpłaceniu kapitału zakładowego.
 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych i innych wymaganych przez Aplikację danych i informacji oraz ponosi odpowiedzialność za ich nierzetelne lub nieterminowe uzupełnienie.

 

5. Logowanie Użytkownika

 1. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta w sposób opisany w paragrafie poprzedzającym korzysta z zasobów Aplikacji po zalogowaniu się w domenie htttp://www.umownik.pl/aplikacja
 2. W celu zalogowania się do Aplikacji Użytkownik wpisuje e-mail oraz hasło podane przy rejestracji i wybiera pole “Zaloguj się”.
 3. Użytkownik może skorzystać z funkcji “Zapamiętaj mnie”, która ułatwia logowanie się do Aplikacji w przyszłości.
 4. Użytkownik, który nie pamięta hasła może skorzystać z funkcji “Przypomnij mi” i po podaniu adresu e-mail, który podał podczas rejestracji jako e-mail wykorzystywany na potrzeby Aplikacji, otrzyma na podaną skrzynkę mailową klucz przywracający hasło.
 5. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu nie dokończył procesu rejestracji może skorzystać z funkcji “Wyślij ponownie kod aktywacyjny” i po podaniu adresu e-mail otrzyma ponownie klucz aktywujący Konto.

 

6. Dezaktywacja Konta

 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać dezaktywacji swojego Konta.
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Użytkownik wysyła żądanie dezaktywacji Konta za pośrednictwem formularza dostępnego w Aplikacji.Formularz jest dostępny pod adresem https://www.umownik.pl/uzyskaj-pomoc/
 3. Dezaktywacja Konta wiąże się z utratą możliwości zawierania Dokumentów Umownik za pośrednictwem Aplikacji, aż do momentu powtórnej aktywacji Konta.
 4. Dezaktywacja Konta nie ma wpływu na obowiązywanie zawartych Umów oraz złożonych oświadczeń woli za pośrednictwem Aplikacji, tj. pozostają one obowiązujące zgodnie z ich treścią.
 5. Pomimo dezaktywacji Konta Użytkownik zachowuje możliwość przeglądania Dokumentów Umownik wygenerowanych do czasu dezaktywacji Konta.

 

7. Wzory Dokumentów

 1. W zakładce Wzory Dokumentów Użytkownik może zapoznać się z opisem Umów Umownik i Oświadczeń Umownik oraz rozpocząć wypełnianie formularza wybranego Dokumentu Umownik.
 2. W zakładce Wzory Dokumentów Użytkownik ma do wyboru korzystanie z Dokumentów Umownik bezpłatnych oraz Dokumentów Umownik płatnych.
 3. Klikając w pole z nazwą dokumentu przypisane do konkretnego typu Dokumentu Umownik, Użytkownik przekierowywany jest do formularza umożliwiającego skonstruowanie treści Dokumentu Umownik i przesłanie jej do Kontrahenta w celu zaakceptowania lub dokonania zmian (w przypadku Umowy Umownik) lub w celu złożenia Oświadczenia Umownik. Dla skuteczności Oświadczenia Umownik nie jest wymagana akceptacja jego treści przez Kontrahenta.
 4. W przypadku wybrania Wzoru Dokumentu płatnego, Użytkownik przed przystąpieniem do wypełniania formularza dokonuje płatności za dostęp do płatnego Wzoru Dokumentu.
 5. Płatność odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego App Store (dla systemu iOS), Google Play (dla systemu Android) bądź platformy Przelewy24.
 6. Dokonując płatności Użytkownik uzyskuje możliwość używania Wzoru Dokumentu Umownik i zawierania za jego pomocą umów lub składnia oświadczeń woli przez okres 24 h (dwadzieścia cztery godziny) od momentu udostępnienia Wzoru Umowy przez Usługodawcę.

 

8. Procedura zawierania Dokumentów Umownik

 1. Użytkownik po wybraniu interesującego go formularza przypisanego do danego typu Dokumentu Umownik przystępuje do przygotowania treści Dokumentu Umownik poprzez kliknięcie w pole z nazwą dokumentu.
 2. System poprosi Użytkownika o oznaczenie stron Dokumentu Umownik i innych danych niezbędnych do jego zawarcia.
 3. Połączenie Użytkownika z Kontrahentem i umożliwienie im zawarcia Umowy Umownik lub złożenia sobie Oświadczenia Umownik następuje poprzez:
 1. podanie numeru PESEL Kontrahenta – gdy Kontrahent jest osobą fizyczną lub
 2. podanie NIP Kontrahenta lub PESEL – gdy Kontrahent jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentantem osoby prawnej.
 1. Po wypełnieniu niezbędnych pól w formularzu Dokumentu Umownik Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego przeczytania treści projektu Dokumentu Umownik oraz do podjęcia odpowiedzialnej decyzji co do woli użycia przygotowanego projektu Dokumentu Umownik.
 2. Gdy Użytkownik uzna, że wprowadzone przez niego dane są poprawne i w pełni akceptuje treść sporządzonego Dokumentu Umownik, wprowadza ponownie hasło podane w procesie rejestracji Konta i przesyła Dokument Umownik do Kontrahenta poprzez kliknięcie w przycisk “Zatwierdź”.
 3. Przesłanie Umowy Umownik do Kontrahenta w sposób opisany w ustępie 5 powyżej stanowi ofertę, natomiast przesłanie Oświadczenia Umownik oznacza złożenie oświadczenia woli o sporządzonej treści. Zaakceptowanie treści Umowy Umownik przez Kontrahenta w brzmieniu niezmienionym oznacza przyjęcie oferty przez Kontrahenta i tym samym zawarcie Umowy Umownik.
 4. Termin związania ofertą wynosi każdorazowo 48 godzin licząc od momentu jej przesłania.
 5. Kontrahent może dokonać zmian w projekcie Umowy Umownik. W razie dokonania przez Kontrahenta zmian w projekcie Umowy Umownik przesłanej przez Użytkownika, Umowa Umownik w brzmieniu zmienionym przez Kontrahenta stanowi nową ofertę, do której stosuje się ust. 7. Przyjęcie oferty przez Użytkownika stanowi zawarcie Umowy Umownik. Użytkownik i Kontrahent mogą przedstawiać sobie wzajemne propozycje zmian w treści projektu Umowy Umownik dowolną ilość razy.
 6. Każdorazowo o otrzymaniu ofert Użytkownik oraz Kontrahent powiadamiani są poprzez komunikat wyświetlany w Aplikacji oraz drogą mailową na adresy wskazane podczas rejestracji Konta.
 7. Dla skutecznego złożenia Oświadczenia Umownik nie wymaga się dokonania akceptacji jego treści przez Kontrahenta. Oświadczenie Umownik uznaje się za złożone w momencie przesłania go do Kontrahenta.

 

9. Zabezpieczenie selfie

 1. W celu zapewnienia dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkowników Aplikacja umożliwia Użytkownikom zabezpieczenie Dokumentu Umownik poprzez selfie.
 2. Pod pojęciem selfie rozumiane jest zdjęcie Użytkownika/ Kontrahenta z wyraźnie widoczną jego twarzą, wykonane za pomocą kamery wbudowanej w urządzeniu używanym przez niego do korzystania z Aplikacji.
 3. Dla zapewnienia jak najwyższego stopnia weryfikacji tożsamości, Aplikacja wymaga wykonania selfie w czasie rzeczywistym (Aplikacja nie pozwala na wgranie do Dokumentu Umownik zdjęcia wykonanego wcześniej, istniejącego w zasobach urządzenia).
 4. Użytkownik po ukończeniu wypełniania Wzoru Dokumentu, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem i przesłaniem do Kontrahenta może zabezpieczyć Dokument Umownik selfie.
 5. Wybór opcji zabezpieczenia selfie oznacza, że:
  1. w przypadku Oświadczenia Umownik – Użytkownik składa wiążące oświadczenie woli o sporządzonej i zaakceptowanej przez siebie treści zabezpieczone selfie, widocznym dla Kontrahenta, któremu Oświadczenie Umownik jest składane;
  2. w przypadku Umowy Umownik – Użytkownik nie składa Kontrahentowi oświadczenia woli, a jedynie przesyła mu projekt Umowy Umownik o sporządzonej i zaakceptowanej przez siebie treści zabezpieczony selfie, widocznym dla Kontrahenta.
 6. Kontrahent, który otrzymał od Użytkownika projekt Umowy Umownik zabezpieczony selfie, nie może dokonać w nim zmian a jedynie w całości odrzucić projekt lub go zaakceptować. Zaakceptowanie projektu i potwierdzenie tego faktu selfie Kontrahenta, stanowi ofertę zawarcia Umowy Umownik.
 7. Oferta zawarcia Umowy Umownik zabezpieczona selfie Kontrahenta przesyłana jest do Użytkownika, który dokonuje weryfikacji tożsamości Kontrahenta i ostatecznie odrzuca lub przyjmuje ofertę zawarcia Umowy Umownik.

 

10. Procedura zmiany Umowy Umownik

 1. Strony zawartej Umowy Umownik mogą w każdym czasie trwania Umowy Umownik dokonać w niej zmian poprzez stworzenie i zaakceptowanie aneksu do Umowy Umownik.
 2. Strony Umowy Umownik wskazują w Aplikacji Umowę Umownik, której dotyczą zmiany.
 3. Stronom Umowy Umownik umożliwia się negocjowanie zmian Umowy Umownik w trybie ofertowym, na zasadach określonych w części w § 8 niniejszego Regulaminu – “Procedura zawierania Dokumentów Umownik”.
 4. Aneks do Umowy Umownik Aplikacja przypisuje do wskazanej przez strony Umowy Umownik, której dotyczą zmiany, przez co Użytkownik i Kontrahent w zakładce “Moje umowy” mają dostęp do aktualnej treści Umowy Uwmonik zmienionej aneksem.

 

11. Procedura wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania Umowy Umownik

 1. Aplikacja umożliwia stronom Umowy Umownik składanie sobie jednostronnych oświadczeń o wypowiedzeniu Umowy Umownik i o odstąpieniu od Umowy Umownik w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami zawartej Umowy Umownik.
 2. Informacja o dokonaniu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Umownik widoczna jest automatycznie dla stron Umowy Umownik w ich Kontach w Aplikacji. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym jest ponadto niezwłocznie przesyłana na adres mailowy strony Umowy Umownik, do której oświadczenie jest kierowane.
 3. Aplikacja umożliwia stronom zawartej Umowy Umownik rozwiązanie Umowy Umownik za zgodą obu stron Umowy Umownik. W tym celu stronom Umowy Umownik umożliwia się zawarcie Aneksu do Umowy Umownik i wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji propozycji rozwiązania Umowy Umownik oraz negocjowanie terminu, z nadejściem którego Umowa Umownik ulegnie rozwiązaniu. Zaakceptowanie warunków przez obydwie Strony Umowy Umownik uznawane jest za wyrażenie zgody na rozwiązanie Umowy Umownik.
 4. Informacja o rozwiązaniu Umowy Umownik jest przypisywana w Aplikacji do Umowy Umownik, której ona dotyczy.

 

12. Dostęp Użytkownika do Dokumentów Umownik

 1. W zakładce “Moje umowy” Użytkownikowi umożliwia się dostęp do pełnego wykazu zawartych przez niego za pomocą Aplikacji Umów Umownik, projektów Umów Umownik, których formularze znajdują się w trakcie uzupełniania, Umów Umownik oczekujących na akceptację przez Kontrahenta, a także złożonych i otrzymanych Oświadczeń Umownik oraz projektów Oświadczeń Umownik, których formularze znajdują się w trakcie uzupełniania.
 2. Każdorazowo po zawarciu Umowy Umownik lub złożeniu Oświadczenia Umownik Użytkownikowi i Kontrahentowi przesyłany jest na ich adresy mailowe dokument w formacie .pdf zawierający Umowę Umownik lub Oświadczenie Umownik.

 

13. Sprawdzania istnienia danych w systemie (kody QR)

 1. W wersji mobilnej Aplikacji, w menu głównym w zakładce “Zeskanuj kod umowy” istnieje możliwość zweryfikowania wersji papierowej dokumentu poprzez zeskanowanie za pomocą smartphone wyposażonego w aparat fotograficzny kodu QR znajdującego się w prawym dolnym rogu papierowej wersji Dokumentu Umownik.
 2. Po zeskanowaniu kodu QR Aplikacja wyświetli informacje o istnieniu dokumentu w systemie i potwierdzi fakt wygenerowania Dokumentu Umownik za pomocą Aplikacji lub wyświetli komunikat informujący o nieistnieniu dokumentu w systemie.
 3. W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR, Użytkownik ma prawo wysłać wiadomość e-mail zawierającą kod literowo-liczbowy umieszczony w lewym dolnym rogu wersji .pdf Dokumentu Umownik na adres weryfikacja@umownik.pl w celu weryfikacji istnienia dokumentu w systemie. Usługodawca dokonuje w tej sytuacji ręcznej weryfikacji istnienia dokumentu w systemie i ciągu 30 dni roboczych przesyła informację zwrotną na adres e-mailowy z którego otrzymał zapytanie.

 

14. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Usługodawcy.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z treści na zasadach i w czasie określonym w § 14 niniejszego Regulaminu.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 5. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

15. Zasady udostępniania treści

 1. Aplikacja Umownik jest udostępniania w modelu SaaS (Software as a Service). Aplikacja jest utrzymywana na serwerach administrowanych przez Beyond.pl – Data Center z certyfikatem Rating 4 wg ANSI/TIA-942 – Szczegółową specyfikację techniczną można znaleźć pod adresem https://www.beyond.pl/wp-content/uploads/2017/02/Beyond_chmura_2017.pdf
 2. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem i Kontrahentem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji treści w części lub w całości.
 4. Korzystanie z Aplikacji lub treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
 5. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Usługodawcy w trybie określonym w § 16 niniejszego Regulaminu.

 

16. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji i dostępu do jej treści należy zgłaszać drogą mailową na adres Usługodawcy reklamacje@umownik.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres e-mail podany przy rejestracji Konta, a także wskazywać okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do treści reklamacji w ciągu 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w reklamacji.
 4. Usługodawca nie rozpoznaje zastrzeżeń niezwiązanych z funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności uwag odnoszących się do niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Umownik przez Kontrahenta. Reklamacje, których przedmiotem są okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Usługodawca ma prawo pozostawić bez odpowiedzi.

 

17. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu Umownik.
 2. Usługodawca powiadomi ponadto Kupującego i Sprzedającego o każdorazowej zmianie Regulaminu i terminu jej obowiązywania w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Kupującego i Sprzedającego w momencie rejestracji Konta Kupującego i Konta Sprzedającego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu Umownik oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany Usługodawcy, bez dodatkowych opłat.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Umownik oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Usługi aktywowane przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 5. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Umownik, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dalsze korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu Umownik.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Umowa Obsługi Kupującego ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Kupujący w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Umownik.

18. Umowa

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika polegających na umożliwieniu mu:
  1. tworzenia projektu Umowy Umownik na bazie Wzorów Dokumentów i wprowadzonych przez Użytkownika Aplikacji Umownik indywidualnych danych;
  2. negocjowania treści Umowy Umownik z Kontrahentem;
  3. zawarcia Umowy Umownik za pośrednictwem Aplikacji;
  4. dokonywania zmian w zawartej Umowie Umownik  poprzez aneksowanie jej zapisów w uzgodnieniu z Kontrahentem;
  5. wypowiedzenia Umowy Umownik lub odstąpienia od Umowy Umownik na warunkach określonych w Umowie Umownik i przepisach prawa;
  6. składania Oświadczeń Umownik;
  7. wystawiania dokumentów księgowych, tj. faktur do zawartej Umowy Umownik.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. podania w procesie rejestracji i podczas uzupełniania informacji o Użytkowniku w zakładce “Moje konto” prawdziwych danych;
  2. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  3. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
  4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie oświadczeń woli za pośrednictwem Aplikacji, o czym każdorazowo powiadamiany jest poprzez komunikat wyświetlany w Aplikacji i wiadomość e-mail przesłaną na adres wskazany podczas rejestracji. W związku z tym, Użytkownik zobowiązuje się do regularnego, co najmniej jeden raz dziennie, sprawdzania poczty elektronicznej, której adres podał w trakcie rejestracji w Aplikacji oraz Konta w Aplikacji, w celu sprawdzenia czy otrzymał od Kontrahenta oświadczenia woli.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez Dezaktywację Konta.
 6. Użytkownik, który w sposób wskazany w ust. 1 zawarł Umowę z Usługodawcą, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem, że nie rozpoczął jeszcze korzystania z usług świadczonych w Aplikacji.
 7. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dokonane z naruszeniem ust. 6 nie wywołuje skutków prawnych.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik składa w formie pisemnej – listem poleconym na adres Usługodawcy lub mailowo na adres Usługodawcy odstapienie@umownik.pl W tym celu Użytkownik może skorzystać z Wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dezaktywować Konto Użytkownika.

 Załącznik Nr 1 – Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Umownik (zwanej dalej „Aplikacją”).
 2. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o kwestiach związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i ochroną ich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu Umownik. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą począwszy od dnia 25 maja 2018 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO​”).
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Aplikację jest Lawbiz Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648930 (zwany dalej “Administratorem”)
 5. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
 7. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 8. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu jego weryfikacji, autoryzacji i prawidłowej obsługi przez Usługodawcę.
 9. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
 10. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach funkcjonowania Aplikacji.
 11. Poprzez instalację Aplikacji i założenie Konta Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.

2. Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

 

3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
 3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

 

4. Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, PESEL, informacje dotyczące dowodu osobistego, adres zamieszkania, a także wizerunek (w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji zabezpieczenia selfie.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem świadczenia przez Administratora usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poprzez ich udostępnienie drugiej stronie Umowy Umownik dla celów związanych z jej zawarciem. Udostępnienie danych drugiej storny Umowy Umownik jest możliwe także przed zawarciem Umomy Umownik po uprzednim wyrażeniu zgody na udostępeninie danych przez Użytkownika. którego te dane dotyczą.

 

6. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  2. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
   1. gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych,
   2. gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
   3. gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania,
   4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
  5. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Tobie bezpośrednio lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
  6. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. Miejsce i czas przechowywania danych

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas korzystania z usług Aplikacji Umownik dla celów realizacji tych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę.

Po zaprzestaniu korzystania przez Ciebie z Aplikacji Umownik możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych i innych Użytkowników prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć). Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. Aplikacji Umownik stale ocenia swój stopień bezpieczeństwa oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić Twoje dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka oraz minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

…………………….. dnia ……………..…………r.

(miejscowość)                        (data)

 

Imię i nazwisko:          ………………………………..

Adres:                         ………………………………..

………………………………..

………………………………..

Adres e-mail:              ………………………………..

 

 

Lawbiz Technology Sp. z o.o.

Wodna 15/4

61-782 Poznań

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W imieniu własnym, niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej poprzez rejestrację w Aplikacji Umownik.

Jednocześnie oświadczam, iż po zarejestrowaniu się w Aplikacji Umownik nie rozpocząłem/am korzystania z usług świadczonych w Aplikacji, tj. w szczególności nie negocjowałem/am Umów Umownik z kontrahentami, nie zawarłem/am Umów Umownik oraz nie rozpocząłem/am wypełniania formularzy Umów Umownik dostępnych w Aplikacji jako wzory dokumentów.

 

 

…………………………….

podpis