REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG APLIKACJI UMOWNIK przyjęty w dniu 15.05.2020 r.

 1. Definicje
  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
  1. Aplikacja – Aplikacja Umownik umożliwiająca składanie Kontrahentowi oświadczeń woli o treści uzupełnionej przez Użytkownika. Aplikacja stanowi oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji mobilnej.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z zasobów Aplikacji po założeniu w niej Konta i za jej pomocą zawiera umowy lub składa bądź przyjmuje oświadczenia woli w swoim imieniu na rachunek własny bądź reprezentowanej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie przyznanym jej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Kontrahent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nieposiadająca Konta, która za pomocą Aplikacji zawiera z Użytkownikiem umowę lub składa, bądź przyjmuje oświadczenia woli w swoim imieniu na rachunek własny bądź reprezentowanej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
  4. Konto Kontrahenta - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w przypadku zawierania umowy przez Użytkownika z Kontrahentem niebędącym Użytkownikiem. Konto Kontrahenta zawiera informacje niezbędne do utrwalenia procesu i treści zawieranej umowy. Konto Kontrahenta nie umożliwia aktywnego użytkowania Aplikacji. Przy zakładaniu Konta Użytkownika przez osobę zawierającą uprzednio umowy za pośrednictwem Aplikacji, po odebraniu stosownych zgód może dojść do uzupełniania Konta Użytkownika o uprzednio zawarte umowy z wykorzystaniem Konta Kontrahenta.
  5. Konto Użytkownika – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w celu korzystania z usług świadczonych w Aplikacji oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji. Dostęp do Konta zapewnia login, którym jest adres e-mail podany podczas rejestracji i hasło.
  6. Profil Spółkowy - Użytkownik ma możliwość utworzenia Profilu Spółkowego oraz dodawania dostępu do profilu Spółkowego innym Użytkowników. Profil spółkowy umożliwia spółdzielenie dostępu do tworzonych Dokumentów Umownik. Użytkownik, który posiada prawo do reprezentowania danego podmiotu ma możliwość zawierania umów jako reprezentant tego podmiotu po uprzednim uzupełnieniu danych reprezentanta oraz wskazania podstawy swojego umocowania do działania w imieniu podmiotu.
  7. Usługodawca – Lawbiz Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648930.
  8. Umowa na wdrożenie – indywidualnie negocjowana umowa łącząca Użytkownika i Usługodawcę zawierana na potrzeby dedykowanego wdrożenia funkcjonalności Aplikacji, określająca warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub jego klientów, której postanowienia wraz z postanowieniami Regulaminu stanowią integralną całość i składają się na powstanie zobowiązania cywilnoprawnego.
  9. Dokument Umownik – elektroniczny nośnik informacji zawierający co najmniej oświadczenie woli Użytkownika wyrażone w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 Kodeksu cywilnego oraz spełniający wymogi podpisu elektronicznego określone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Dokument Umownik składa się z warstwy obrazowej ukazującej treść Dokumentu Umownik prezentowanej w Aplikacji oraz w formie pliku .pdf, a także z warstwy danych umożliwiających późniejszą pracę nad dokumentem. Za zgodą i na polecenie Użytkownika możliwe jest pozyskiwanie danych o Dokumencie Umownik na potrzeby innych systemów informatycznych Użytkownika.
  10. Wzory Dokumentów – dostępne w bazie Aplikacji szablony Dokumentów Umownik, przy pomocy których Użytkownik formułuje treść Dokumentów Umownik. Szczególnym rodzajem wzoru Dokumentu jest wzór “Własna Umowa” - wzór ten umożliwia Użytkownikowi na dowolne kształtowanie treści Dokumnetu Umownik, z wykorzystaniem automatycznie generowanej komparycji Umowy i postanowień końcowych.
  11. Digitalizacja (ucyfrowienie) – wprowadzenie do bazy danych Aplikacji tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych wzorów dokumentów w postaci danych cyfrowych metodą programistyczną. Efektem Digitalizacji jest funkcjonowanie wzoru dokumentu w architekturze systemu Umownik w sposób umożliwiający jego automatyczne generowanie na podstawie wprowadzonych podstawowych treści.
  12. Kod rabatowy / Kod mojej umowy – ciąg znaków umożliwiający aktywowanie i uzyskanie dostępu do przypisanych do kodu wzorów umów.
  13. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS i Android oraz w wersji Web przeznaczonej do używania w przeglądarkach internetowych.
  2. Regulamin, o którym mowa w ustępie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
  3. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także Usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka Lawbiz Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648930, NIP: 783-17-50-724.
  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na usprawnianiu generowania przez Użytkowników i Kontrahentów treści umów, składaniu oświadczeń woli przy zachowaniu wymogów formy dokumentowej.
  5. Usługa zamówienia wersji dedykowanej umowy polega na umożliwieniu złożenia zapotrzebowania na kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków zamówienia digitalizacji wzoru dokumentu dostarczonego Usługodawcy przez Użytkownika lub zamówienia stworzenia przez Usługodawcę wzoru dokumentu zgodnego z zapotrzebowaniem Użytkownika. Warunki świadczenia usługi digitalizacji dokumentu oraz następczej możliwości korzystania z dedykowanej umowy każdorazowo ustalane są w dodatkowej umowie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawieranej za pośrednictwem aplikacji Umownik.
  6. Ostateczna treść Dokumentu Umownik zależy wyłącznie od konsensusu zawartego pomiędzy Użytkownikami Aplikacji oraz pomiędzy Użytkownikami Aplikacji i ich Kontrahentami oraz przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie nie objętym ustaleniami stron Dokumentu Umownik.
  7. Usługodawca nie jest stroną Dokumentu Umownik i nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złożonego przez Użytkowników oświadczeń woli danej treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za winę w kontraktowaniu (culpa in contrahendo).
  8. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów internetowych dystrybuujących Aplikację, z których Aplikacja została pobrana, a także regulaminami podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w przypadku korzystających przez Użytkowników z Aplikacji w relacji z tymi podmiotami, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych oraz webowych.
  9. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, a także korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  10. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies.
  11. Dane Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz do zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Aplikacji.
  12. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  13. Wyrażenie “Umownik” jest prawnie chronionym słownym znakiem towarowym. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, autorskie Wzory Dokumentów opatrzone logiem Umownik, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego Partnerów.
 3. Wymogi techniczne
  Korzystanie z Aplikacji wymaga dysponowania przez Użytkownika lub Kontrahenta systemem teleinformatycznym posiadającym:
  1. dostęp do Internetu,
  2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania z Aplikacji w oparciu o Umowy Dedykowane lub przy wykorzystaniu zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych, do prawidłowego korzystania z Aplikacji może być wymagana obsługa połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez Użytkownika lub Kontrahenta za pośrednictwem Aplikacji,
  4. dostęp do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji (zwanej dalej „Rejestracją”) bądź aktualizacji Konta Użtkownika albo podczas prawidłowego procesu korzystania z Aplikacji przez Kontrahenta.
  5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 4. Status Użytkownika i Rejestracja Użytkownika
  1. Warunkiem dostępu do zasobów Aplikacji jest Rejestracja Użytkownika.
  2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w serwisie internetowym Aplikacji.
  3. Dokonanie rejestracji Użytkownika jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Aplikacji i zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na świadczenie usług przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Warunkiem prawidłowej Rejestracji jest wypełnienie obowiązkowych pól wskazanych w formularzu, zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgód na przetwarzania danych osobowych oraz kliknięcie w pole “Zarejestruj”. W procedurze Rejestracji należy podać jako obowiązkowe następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, hasło.
  5. Na podany adres e-mail Usługodawca wysyła link aktywacyjny niezbędny do zakończenia procesu Rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania Rejestracji w Aplikacji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
  6. W celu rozpoczęcia składania oświadczeń woli innym Użytkownikom i Kontrahentom Użytkownik posiadający aktywowane Konto Użytkownika uzupełnia swoje dane bezpośrednio w zakładce “Moje konto” albo w trakcie procesu tworzenia dokumentu. Uzupełnienie prawdziwych danych wskazanych w zakładce “Moje konto” niezależnie od trybu ich uzupełnienia jest warunkiem koniecznym do prawidłowego zawierania Dokumentów Umownik.
  7. Użytkownik ma przypisywany status aktywności lub weryfikacji odpowiadający sposobowi, w jaki dokonano weryfikacji jego danych osobowych oraz dotychczasowego korzystania z Aplikacji. Status nadawany jest w 3-stopniowej skali. Odpowiednio poziom pierwszy wskazuje na nowego Użytkownika o niskiej aktywności i niskiej weryfikacji tożsamości. Poziom drugi wskazuje na aktywnego Użytkownika zatwierdzającego Dokument Umownik. Poziom trzeci odpowiada zweryfikowanemu Użytkownikowi, którego tożsamość jest zweryfikowana za pośrednictwem usługi identyfikacji, przez dostawców usług innych niż Aplikacja lub po bezpośredniej weryfikacji tożsamości wykonanej przez Usługodawcę. Na podstawie uzyskanego statusu Użytkownicy mają możliwość ocenić wiarygodność danego Użytkownika.
  8. Korzystanie z Aplikacji może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Kontrahent, do którego poprzez Aplikację, przesłano projekt dokumentu do elektronicznego zatwierdzenia, nie posiada zarejestrowanego Konta, a żaden z Użytkowników biorących udział w procesie autoryzowania dokumentu nie zażądał zaawansowanej weryfikacji Użytkownika. Wówczas Użytkownik może z wykorzystaniem Aplikacji zatwierdzić przesłany na jego adres e-mail projekt dokumentu z wykorzystaniem formy dokumentowej o której mowa w § 772 Kodeksu Cywilnego. Z chwilą zaakceptowania treści zawartej w projekcie dokumentu przez Kontrahenta, zakładane jest konto Kontrahenta, które w celu korzystania przez Kontrahenta z Aplikacji w zakresie przyznanym Użytkownikowi wymaga dodatkowej aktywacji lub weryfikacji.
  9. Dla skuteczności działania Aplikacji niezbędne jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych. Aplikacja automatycznie uzupełnia oświadczenia woli Użytkownika składane za pomocą Aplikacji o dane osobowe podane w zakładce Moje Konto bądź wprowadzone przy tworzeniu pierwszego Dokumentu Umownik, z uwzględnieniem prawnych wymogów zastrzeżonych dla skuteczności czynności prawnej. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych i innych wymaganych przez Aplikację danych i informacji oraz ponosi odpowiedzialność za ich nierzetelne lub nieterminowe uzupełnienie. Użytkownik ma obowiązek dbać o poufność hasła do Konta w sposób zapewniający jego wyłączny dostęp do Aplikacji z wyłączeniem osób trzecich. W szczególności Użytkownikowi nie może udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta.
  10. W przypadku powzięcia informacji o pozyskaniu dostępu do Konta przez osoby trzecie względem Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o tym fakcie wysyłająć wiadomość na adres [email protected]. Na żądanie Użytkownika Konto może zostać zablokowane oraz mogą zostać wydane na żądanie organów ścigania dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również w innych, uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Aplikacji wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Usługodawca może:
   1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
   2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Aplikacji;
   3. uzależnić korzystanie z Aplikacji od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności w sposób wskazany przez Usługodawcę.
 5. Logowanie Użytkownika
  1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji Konta w sposób opisany w punkcie 4 Regulaminu korzysta z zasobów Aplikacji po zalogowaniu się do Aplikacji.
  2. W celu zalogowania się do Aplikacji Użytkownik wpisuje e-mail oraz hasło podane przy rejestracji i wybiera pole “Zaloguj się”.
  3. Użytkownik, który nie pamięta hasła może skorzystać z funkcji “Przypomnij mi” i po podaniu adresu e-mail, który podał podczas Rejestracji jako e-mail wykorzystywany na potrzeby Aplikacji, otrzyma na podaną skrzynkę e-mailową mail z linkiem resetującym hasło. Następnie zostanie poproszony o wpisanie nowego hasła logowania do aplikacji.
  4. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu nie dokończył procesu rejestracji może skorzystać z funkcji “Wyślij ponownie mail z linkiem aktywującym” i po próbie zalogowania otrzyma ponownie link aktywujący Konto.
  5. Weryfikacja tożsamości Użytkowników odbywa się następująco:
   1. weryfikacja dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail);
   2. weryfikacja dokonywana wzajemnie przez Użytkowników (Kontrahentów) za pośrednictwem selfie;
   3. weryfikacja danych dostępnych w ramach konta bankowego;
   4. weryfikacja danych znajdujących się w zrealizowanym przelewie bankowym;
   5. weryfikacja za pomocą usługi identyfikacji świadczonej przez, innego niż Usługodawca, dostawcę usług, na podstawie odrębnego regulaminu;
   6. weryfikacja osobista za pośrednictwem kontaktu z Usługodawcą.
 6. Usunięcie Konta, Rozwiązanie umowy z Usługodawcą
  1. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia swojego Konta.
  2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Użytkownik wysyła żądanie usunięcia Konta w zakładce “Moje konto”. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy w formie pisemnej, przesłane na adres Usługodawcy, bądź drogą elektroniczną na adres [email protected]. Wzór stosownego oświadczenia dostępny jest jako załącznik do niniejszego Regulaminu (pod Regulaminem).
  3. Usunięcie Konta wiąże się z utratą możliwości bycia Stroną umów z Kontrahentem oraz pseudonimizację danych Użytkownika. Oznacza to, że Kontrahent nie będzie mógł wybrać Użytkownika o usuniętym Koncie jako stronę/adresata Dokumentu Umownik. Kontrahent zachowuje możliwość ręcznego wskazania adresu e-mail usuniętego Użytkownika i zaproszenia Użytkownika do ponownej rejestracji w Aplikacji.
  4. Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązywanie zawartych Umów oraz złożonych oświadczeń woli za pośrednictwem Aplikacji, tj. pozostają one obowiązujące zgodnie z ich treścią.
  5. Dokonując usunięcia Konta Użytkownik traci możliwość przeglądania Dokumentów Umownik wygenerowanych do czasu usunięcia Konta w Aplikacji. Użytkownik zostaje w posiadaniu pliku .pdf z treścią Dokumentu Umownik - wcześniej mu dostarczanego drogą e-mailową na wskazany przy Rejestracji adres e-mail.
  6. Użytkownik po usunięciu Konta, a następnie dokonaniu ponownej rejestracji w Aplikacji, z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas zakładania Konta za pierwszym razem, może mieć przywrócony dostęp do istniejących w Aplikacji Dokumentów Umownik.
  7. Z ważnych przyczyn, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
  8. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  9. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu przez Użytkownika umowy z Usługodawcą (dotyczącej określonego Konta) następuje z chwilą skorzystania z funkcji “Usuń konto w Aplikacji” przez uprawnionego Użytkownika, z której Użytkownik korzystał w ramach danego Konta.
 7. Profil Spółkowy
  1. Użytkownicy mają możliwość założenia Profilu Spółkowego, czyli profilu dla osób fizycznych uprawnionych do posiadania dostępu do Dokumentów Umownik podmiotów prawa innych niż osoba fizyczna, takich jak osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej zwanych „Podmiotami”), w ramach których gromadzone są dane Podmiotu, lista Użytkowników uprawnionych do uczestniczenia w obiegu dokumentów (w tym składania oświadczeń w imieniu) Podmiotu oraz historia aktywności Podmiotu w ramach korzystania z Aplikacji. Zabrania się zakładania Profilu Spółkowego dla Podmiotów, na dane tych podmiotów, bez uprawnienia do ich reprezentacji lub należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tych Podmiotów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem odpowiedniego umocowania po stronie osób upoważnionych przez Użytkownika mającego dostęp do Profilu Spółkowego.
  2. Użytkownicy, którzy posiadają Profil Spółkowy upoważniają Usługodawcę do posługiwania się nazwą lub oznaczeniem (logo) przedsiębiorcy, dla którego został założony Profil Spółkowy, w celu oznaczania Profilu Spółkowego oraz Użytkownika, a także w celu wykonywania usług określonych Regulaminem i działań informacyjnych o świadczonych usługach.
 8. Wzory Dokumentów
  1. W zakładce Wzory Dokumentów Użytkownik może zapoznać się z opisem umów i oświadczeń oraz rozpocząć wypełnianie formularza wybranego Dokumentu Umownik.
  2. W zakładce Wzory Dokumentów Użytkownik ma do wyboru korzystanie z dostępu do formularzy bezpłatnych albo odpłatnych.
  3. Wypełnienie wybranego formularza umożliwia skonstruowanie treści Dokumentu Umownik i przesłanie jej do Kontrahenta w celu jego zaakceptowania lub dokonania zmian lub w celu złożenia oświadczenia woli. Dla skuteczności oświadczenia woli nie jest wymagana akceptacja jego treści przez Kontrahenta.
  4. W przypadku wybrania formularza płatnego, Użytkownik po wypełnianiu formularza dokonuje płatności za wygenerowanie Dokumnetu Umownik.
  5. Płatność odbywa się za pośrednictwem platformy Przelewy24 albo za pośrednictwem App Store albo Google Play.
  6. Dokonując płatności Użytkownik uzyskuje możliwość jednorazowego wygenerowania Dokumentu Umownik. Wygenerowany Dokument Umownik może zostać przekazany za pośrednictwem platformy Umownik do Kontrahenta w celu wywołania skutków prawnych takich jak złożenie oświadczenia albo złożenia oferty zawarcia umowy, alternatywnie wygenerowany Dokument Umownik może zostać pobrany przez użytkownika i zapisany w pamięci urządzenia którego Użytkownik wykorzystuje w celu używania Aplikacji.
 9. Procedura wykorzystywania Dokumentów Umownik w relacji z Kontrahentem
  1. Użytkownik po wygenerowaniu Dokumentu Umownik może wykorzystać aplikację Umownik do elektronicznego doręczenia Dokumentu Umownik Kontrahentowi lub do zawarcia umowy w formie dokumentowej.
  2. Połączenie Użytkownika z Kontrahentem i umożliwienie im zawarcia Dokumentu Umownik lub złożenia świadczenia następuje poprzez wskazany przez Użytkownika adres e-mail oraz poprzez:
   1. podanie numeru PESEL Kontrahenta – gdy Kontrahent jest osobą fizyczną lub
   2. podanie NIP Kontrahenta lub PESEL – gdy Kontrahent jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentantem osoby prawnej.
  3. Przed doręczeniem Dokumentu Umownik do Kontrahenta Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego przeczytania treści wygenerowanego Dokumentu Umownik oraz w przypadku akceptacji jego treści do uzewnętrznienia woli użycia Dokumentu Umownik przez wybranie formy podpisu elektronicznego dokumentu i przesłania Dokumentu Umownik do Kontrahenta
  4. Gdy Użytkownik uzna, że wprowadzone przez niego dane są poprawne i w pełni akceptuje treść sporządzonego Dokumentu Umownik, wprowadza ponownie hasło podane w procesie rejestracji Konta i przesyła Dokument Umownik do Kontrahenta poprzez kliknięcie w przycisk “Zatwierdź”.
  5. Przesłanie umowy do Kontrahenta w sposób opisany w ustępie 4 powyżej stanowi ofertę, natomiast przesłanie oświadczenia oznacza złożenie oświadczenia woli o sporządzonej treści. Zaakceptowanie treści umowy przez Kontrahenta w brzmieniu niezmienionym oznacza przyjęcie oferty przez Kontrahenta i tym samym jej zawarcie.
  6. W Dokumencie Umownik umieszczany jest QR kod oraz ciąg 24 znaków identyfikujący Dokument Umownik w Aplikacji. Rozwiązanie umożliwia składanie podpisu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
  7. Termin związania ofertą wynosi każdorazowo 14 dni licząc od momentu jej przesłania.
  8. Kontrahent może dokonać zmian w projekcie umowy. W razie dokonania przez Kontrahenta zmian w projekcie umowy przesłanej przez Użytkownika, umowa w brzmieniu zmienionym przez Kontrahenta stanowi nową ofertę, do której stosuje się ust. 5. Przyjęcie oferty przez Użytkownika stanowi zawarcie umowy. Użytkownik i Kontrahent mogą przedstawiać sobie wzajemne propozycje zmian w treści projektu umową w sposób nielimitowany
  9. Każdorazowo o otrzymaniu ofert Użytkownik oraz Kontrahent powiadamiani są poprzez komunikat przekazany drogą e-mailową na adresy wskazane podczas rejestracji Konta (w przypadku Użytkownika) oraz adresy wskazane podczas tworzenia umowy (Kontrahent). Ponadto Użytkownik powiadamiany jest również za pośrednictwem komunikatu w Aplikacji.
 10. Weryfikacja za pośrednictwem selfie
  1. W celu zapewnienia dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkowników Aplikacja umożliwia Użytkownikom zabezpieczenie Dokumentu Umownik poprzez selfie.
  2. Pod pojęciem selfie rozumiane jest zdjęcie Użytkownika/ Kontrahenta z wyraźnie widoczną jego twarzą, wykonane za pomocą kamery wbudowanej w urządzeniu używanym przez niego do korzystania z Aplikacji.
  3. Dla zapewnienia jak najwyższego stopnia weryfikacji tożsamości, Aplikacja wymaga wykonania selfie w czasie rzeczywistym (Aplikacja nie pozwala na wgranie do Dokumentu Umownik zdjęcia wykonanego wcześniej, istniejącego w zasobach urządzenia).
  4. Użytkownik po ukończeniu wypełniania Wzoru Dokumentu, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem i przesłaniem do Kontrahenta może zabezpieczyć Dokument Umownik selfie.
  5. Wybór opcji zabezpieczenia selfie oznacza, że:
   1. w przypadku oświadczenia woli – Użytkownik składa wiążące oświadczenie woli o sporządzonej i zaakceptowanej przez siebie treści zabezpieczone selfie, widocznym dla Kontrahenta, któremu oświadczenie woli jest składane;
   2. w przypadku umowy – Użytkownik przesyła Kontrahentowi projekt umowy o sporządzonej i zaakceptowanej przez siebie treści zabezpieczony selfie, widocznym dla Kontrahenta.
  6. Kontrahent, który otrzymał od Użytkownika projekt umowy zabezpieczony selfie, może odrzucić projekt lub go zaakceptować. Zaakceptowanie przez Kontrahenta projektu Dokumentu Umownik i przekazanie go do Użytkownika, stanowi potwierdzenie weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz stanowi ofertę zawarcia umowy.
  7. Oferta zawarcia umowy zabezpieczona selfie Kontrahenta przesyłana jest do Użytkownika, który dokonuje weryfikacji tożsamości Kontrahenta i ostatecznie ją odrzuca albo przyjmuje ofertę zawarcia umowy albo kontynuuje negocjacje, modyfikując treść Dokumentu Umownik i składając tym samym Kontrahentowi nową ofertę zawarcia umowy.
 11. Procedura zmiany Dokumentu Umownik - typu umowa
  1. Strony zawartej umowy mogą w każdym czasie trwania umowy dokonać w niej zmian poprzez stworzenie i zaakceptowanie aneksu do umowy.
  2. Strony umowy wskazują w Aplikacji umowę, której dotyczą zmiany.
  3. Stronom umowy umożliwia się negocjowanie zmian umowy w trybie ofertowym, na zasadach określonych w części w punkcie 9 niniejszego Regulaminu – “Procedura wykorzystywania Dokumentów Umownik w relacji z Kontrahentem”.
  4. Aneks do umowy Aplikacja przypisuje do wskazanej przez strony umowy, której dotyczą zmiany, przez co Użytkownik i Kontrahent w zakładce “Moje umowy” mają dostęp do treści pierwotnej umowy oraz aneksu wygenerowanego do umowy.
 12. Procedura wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy.
  1. Aplikacja umożliwia stronom umowy składanie sobie jednostronnych oświadczeń o wypowiedzeniu umowy i odstąpieniu od umowy w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami zawartej umowy.
  2. Informacja o dokonaniu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy widoczna jest dla stron umowy w Aplikacji. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym jest ponadto niezwłocznie przesyłana na adres e-mailowy strony umowy, do której oświadczenie jest kierowane.
  3. Aplikacja umożliwia stronom zawartej umowy rozwiązanie umowy za zgodą obu stron umowy. W tym celu stronom umowy umożliwia się zawarcie aneksu do umowy i wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji propozycji rozwiązania umowy oraz negocjowanie terminu, z nadejściem którego umowa ulegnie rozwiązaniu. Zaakceptowanie warunków przez obydwie Strony umowy uznawane jest za wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy.
  4. Informacja o rozwiązaniu umowy jest przypisywana w Aplikacji do umowy, której ona dotyczy.
 13. Dostęp Użytkownika do Dokumentów Umownik
  1. W zakładce “Moje umowy” Użytkownikowi umożliwia się dostęp do pełnego wykazu zawartych z Kontrahentem za pomocą Aplikacji umów, projektów umów, których formularze znajdują się w trakcie uzupełniania, umów oczekujących na akceptację przez Kontrahenta, a także złożonych i otrzymanych oświadczeń wiedzy i woli oraz projektów oświadczeń, których formularze znajdują się w trakcie uzupełniania.
  2. Każdorazowo po zawarciu umowy lub złożeniu oświadczenia Użytkownikowi i Kontrahentowi przesyłany jest na ich adresy mailowe podane w Aplikacji Dokument Umownik w formacie .pdf zawierający umowę lub oświadczenie.
 14. Sprawdzania istnienia danych w systemie (kody QR)
  1. W wersji mobilnej Aplikacji, w menu głównym w zakładce “Zeskanuj kod umowy” istnieje możliwość zweryfikowania wersji papierowej dokumentu poprzez zeskanowanie za pomocą smartphone wyposażonego w aparat fotograficzny kodu QR znajdującego się w prawym dolnym rogu papierowej wersji Dokumentu Umownik.
  2. Po zeskanowaniu kodu QR Aplikacja wyświetli informacje o istnieniu dokumentu w systemie i potwierdzi fakt wygenerowania Dokumentu Umownik za pomocą Aplikacji lub wyświetli komunikat informujący o nieistnieniu dokumentu w systemie.
  3. W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR, Użytkownik może zweryfikować czy dany dokument został stworzony przy użyciu Aplikacji Umownik poprzez wgranie (dodanie) wersji .pdf Dokumentu Umownik na stronie https://www.umownik.pl/verify-document.
 15. Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Usługodawcy.
  2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z treści na zasadach i w czasie określonym w pkt 16 niniejszego Regulaminu.
  4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
  5. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
  6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  7. Zabronione jest jakiekolwiek gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Aplikacji w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Aplikacji, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Usługodawcy.
 16. Zasady udostępniania treści
  1. Aplikacja jest udostępniania w modelu SaaS (Software as a Service). Aplikacja jest utrzymywana na serwerach administrowanych przez Beyond.pl – Data Center z certyfikatem Rating 4 wg ANSI/TIA-942 – Szczegółową specyfikację techniczną można znaleźć pod adresem https://www.beyond.pl/wp-content/uploads/2017/02/Beyond_chmura_2017.pdf
  2. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem i Kontrahentem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji treści w części lub w całości.
  4. Korzystanie z Aplikacji lub treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika, sytuacja ta ma miejsce w szczególności, gdyby Użytkownik pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Aplikacji materiały bez zgody Usługodawcy
  5. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Usługodawcy w trybie określonym w punkcie 17 niniejszego Regulaminu.
  6. Niektóre usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Aplikacji mogą być odpłatne.
  7. Użytkownik jest informowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu wymagającego akceptacji Użytkownika, bądź w formie Cennika załączonego do niniejszego Regulaminu.
  8. Użytkownikom, wystawiane będą faktury elektroniczne, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda dostarczania faktur w formie papierowej. Użytkownik otrzymuje fakturę w formie elektronicznej korzystając z przycisku, „Chcę otrzymać fakturę VAT”, dostępnego podczas dokonywania płatności za dostęp do szablonu umowy. Poprzez wybranie opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności z góry, za dany okres rozliczeniowy, najpóźniej w terminie wskazanym w zamówieniu/potwierdzeniu zamówienia. Brak płatności w terminie uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub rozwiązania umowy o świadczenie usług.
 17. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji i dostępu do jej treści należy zgłaszać drogą mailową na adres Usługodawcy [email protected]
  2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres e-mail podany przy rejestracji Konta, a także wskazywać okoliczności uzasadniające reklamację.
   1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronie internetowej https://www.umownik.pl/regulamin-aplikacji/.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu Umownik oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany Usługodawcy, bez dodatkowych opłat.
   2. Usługodawca powiadomi ponadto Kupującego i Sprzedającego o każdorazowej zmianie Regulaminu i terminu jej obowiązywania w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Użytkownika w momencie rejestracji Konta.
   3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Aplikacji Umownik oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników.
   4. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Aplikacji Umownik, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dalsze korzystanie przez Użytkownika z zasobów Aplikacji Umownik.
   5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu umowa pomiędzy Usługodawca a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie złożenia oświadczenia o niezaakceptowaniu zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Umownik.
  3. Umowa
   1. Z chwilą dokonania rejestracji w Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
   2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika polegających na umożliwieniu mu:
    1. tworzenia projektu umowy na bazie Wzorów Dokumentów i wprowadzonych przez Użytkownika Aplikacji indywidualnych danych;
    2. negocjowania treści umowy z Kontrahentem;
    3. zawarcia umowy za pośrednictwem Aplikacji w formie dokumentowej określonej w 772 Kodeksu cywilnego oraz z wykoprzystaniem podpisu elektornicznego określonego w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
    4. dokonywania zmian w zawartej umowie poprzez aneksowanie jej zapisów w uzgodnieniu z Kontrahentem;
    5. wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy na warunkach określonych w umowie i przepisach prawa;
    6. składania oświadczeń wiedzy i woli;
    7. wystawiania dokumentów księgowych, tj. faktur do zawartej umowy.
   3. Użytkownik zobowiązuje się do:
    1. podania w procesie rejestracji i podczas uzupełniania informacji o Użytkowniku w zakładce “Moje konto” prawdziwych danych;
    2. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Aplikacja dopuszcza podanie danych osób trzecich, innych niż Użytkownik wówczas Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Aplikacji oraz, że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem tych danych, a także że zwolni z wszystkich ewentualnych roszczeń Usługodawcę.
    3. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
    4. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
    5. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
   4. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie oświadczeń woli za pośrednictwem Aplikacji, o czym każdorazowo powiadamiany jest poprzez komunikat wyświetlany w Aplikacji i wiadomość e-mail przesłaną na adres wskazany podczas rejestracji. W związku z tym, Użytkownik zobowiązuje się do regularnego, co najmniej jeden raz dziennie, sprawdzania poczty elektronicznej, której adres podał w trakcie rejestracji w Aplikacji oraz Konta w Aplikacji, w celu sprawdzenia czy otrzymał od Kontrahenta oświadczenia woli.
   5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez usunięcie Konta.
   6. Użytkownik, który w sposób wskazany w ust. 1 zawarł Umowę z Usługodawcą, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem, że nie rozpoczął jeszcze korzystania z usług świadczonych w Aplikacji.
   7. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dokonane z naruszeniem ust. 6 nie wywołuje skutków prawnych.
   8. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik składa w formie pisemnej – listem poleconym na adres Usługodawcy lub mailowo na adres Usługodawcy [email protected] W tym celu Użytkownik może skorzystać z Wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
   9. Usługodawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, usunąć Konto Użytkownika.

Załącznik Nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………… dnia ……………………r.
(miejscowość)                         (data)            

Imię i nazwisko: ………………………………
Adres: …………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Adres e-mail:  …………………………………
Lawbiz Technology Sp. z o.o.
ul. Wodna 15/4
61-782 Poznań

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


W imieniu własnym, niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej poprzez rejestrację w Aplikacji Umownik.
Jednocześnie oświadczam, iż po zarejestrowaniu się w Aplikacji Umownik nie rozpocząłem/am korzystania z usług świadczonych w Aplikacji, tj. w szczególności nie negocjowałem/am Umów Umownik z kontrahentami, nie zawarłem/am Umów Umownik oraz nie rozpocząłem/am wypełniania formularzy Umów Umownik dostępnych w Aplikacji jako wzory dokumentów.

…………………
podpis        

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG APLIKACJI UMOWNIK
przyjęty w dniu 01.10.2018 r.

§ 1 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 1. Aplikacja - Aplikacja Umownik umożliwiająca, w oparciu o zaproponowane w jej zasobach Wzory Dokumentów , składanie Kontrahentowi prawnie wiążących oświadczeń woli o treści uzupełnionej przez Użytkownika. Aplikacja stanowi oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę w wersji SaaS za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji mobilnej
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej, która korzysta z zasobów Aplikacji i za jej pomocą zawiera umowy lub składa, bądź przyjmuje oświadczenia woli Użytkownik może korzystać ze swojego Konta: w celu składania oświadczeń woli we własnym imieniu bądź w celu składania oświadczeń w cudzym imieniu, w szczególności jako reprezentant przedsiębiorcy, a nadto w celu uczestniczenia w procesie obiegu dokumentów.
 3. Kontrahent -  osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej, która za pomocą Aplikacji zawiera z Użytkownikiem umowę lub składa, bądź przyjmuje oświadczenia woli;
 4. Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w celu korzystania z usług świadczonych w Aplikacji oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji. Dostęp do Konta zapewnia login, którym jest adres e-mail podany podczas rejestracji i hasło;
 5. Umowa - umowa łącząca Użytkownika i Usługodawcę zawierająca istotne warunki świadczenia usług przez Usługodawcę polegających na umożliwieniu przy wykorzystaniu Aplikacji składania Kontrahentowi prawnie wiążących oświadczeń woli, której postanowienia wraz z postanowieniami Regulaminu stanowią integralną całość i składają się na powstanie zobowiązania cywilnoprawnego;
 6. Umowa Umownik - umowa zawarta przy użyciu Aplikacji, której stronami są Użytkownik i Kontrahent;
 7. Oświadczenie Umownik - oświadczenie woli składane przy użyciu Aplikacji przez Użytkownika lub Kontrahenta;
 8. Dokumenty Umownik - umowy zawarte przy użyciu Aplikacji i oświadczenia woli złożone przy użyciu Aplikacji, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu;
 9. Strony - należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Użytkownika, którzy zawarli ze sobą Umowę;
 10. Strony Dokumentów Umownik - należy przez to rozumieć łącznie Użytkownika i Kontrahenta, którzy zawarli ze sobą Umowę Umownik bądź złożyli sobie Oświadczenie Umownik;
 11. Usługodawca - Lawbiz Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648930;
 12. Wzory Dokumentów - dostępne w bazie Aplikacji szablony Dokumentów Umownik, przy pomocy których Użytkownik formułuje treść Dokumentów Umownik;
 13. Digitalizacja (ucyfrowienie) – wprowadzenie do bazy danych Aplikacji tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych wzorów dokumentów w postaci danych cyfrowych metodą programistyczną.
 14. Kod rabatowy / Kod mojej umowy - ciąg znaków umożliwiający aktywowanie i uzyskanie dostępu do przypisanych do kodu wzorów umów.
 15. Regulamin - niniejszy regulamin.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS i Android oraz w wersji Web przeznaczonej do używania w przeglądarkach internetowych.
 2. Regulamin o którym mowa w ustępie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka LawBiz Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-782) przy ul. Wodnej 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648930, NIP: 783-17-50-724.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na usprawnianiu generowania umów i składania oświadczeń woli w obrocie prawnym. Aplikacja umożliwia, w oparciu o zaproponowane przez Aplikację Wzory Dokumentów albo zdigitalizowane wzory własne Usługobiorcy, składanie Kontrahentowi  prawnie wiążących oświadczeń woli o treści wprowadzonej przez Użytkownika.
 5. Usługa zamówienia wersji dedykowanej umowy polega na umożliwieniu złożenia zapotrzebowania na kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków zamówienia digitalizacji wzoru dokumentu dostarczonego Usługodawcy przez Użytkownika lub zamówienia stworzenia przez Usługodawcę wzoru dokumentu zgodnego z zapotrzebowaniem Użytkownika. Warunki świadczenia usługi digitalizacji dokumentu oraz następczej możliwości korzystania z dedykowanej umowy każdorazowo ustalane są w dodatkowej umowie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawieranej za pośrednictwem aplikacji Umownik.
 6. Oświadczenie woli złożone w formie dokumentowej za pomocą Aplikacji jest równoważne w obrocie prawnym z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, o ile do jego złożenia ustawodawca nie przewidział wymogu zachowania innej formy oświadczenia woli pod rygorem nieważności. Wyrażając zgodę na złożenie oświadczenia woli Użytkownik potwierdza, że podał prawdziwe dane osobowe oraz adresowe. Oznacza to, że po kliknięciu przycisku “ZATWIERDŹ UMOWĘ” powstaje stosunek zobowiązaniowy o treści zgodnej z treścią oświadczenia woli, co może wiązać się dla Użytkownika z odpowiedzialnością majątkową wynikającą ze złożenia oświadczenia woli.
 7. Usługodawca rekomenduje odpowiedzialne korzystanie z Aplikacji, ze świadomością możliwych konsekwencji zaciągniętych zobowiązań oraz zastrzega, że nie ma wpływu na treść oświadczeń woli składanych za pośrednictwem Aplikacji, a jedynie umożliwia przekazywanie oświadczeń woli pomiędzy Użytkownikami oraz udostępnia Wzory Dokumentów.
 8. Użytkownicy decydując się na złożenie oświadczenia woli za pomocą Aplikacji mają obowiązek przed złożeniem oświadczenia woli uważnie przeczytać treść projektu Dokumentu Umownik wygenerowanego przez Aplikację oraz zrozumieć znaczenie jego zapisów.  Zawierając Umowę Umownik lub składając Oświadczenie Umownik, Użytkownicy wyrażają zgodę na wszystkie zapisy Wzoru Dokumentu w związku z tym w przypadku gdy jakikolwiek zapis Wzoru Dokumentu lub Umowy Umownik jest dla użytkowników niezrozumiały należy odstąpić od jej zawierania lub składania oświadczenia woli danej treści.
 9. Ostateczny kształt złożonego oświadczenia woli zależy wyłącznie od konsensusu zawartego pomiędzy Użytkownikami Aplikacji. Usługodawca nie jest stroną Umowy Umownik zawieranej przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złożonego przez Użytkowników oświadczeń woli danej treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za winę w kontraktowaniu (culpa in contrahendo). Wykorzystując rozwiązanie wskazane w ustępie 5 Użytkownik ma możliwość:
  1. tworzenia projektu Umowy Umownik na bazie Wzoru Dokumentu i wprowadzonych przez Użytkownika indywidualnych danych;
  2. negocjowania treści Umowy Umownik z Kontrahentem;
  3. zawarcia Umowy Umownik za pośrednictwem Aplikacji;
  4. dokonywania zmian w zawartej Umowie Umownik poprzez aneksowanie jej zapisów w uzgodnieniu z Kontrahentem;
  5. wypowiedzenie Umowy Umownik  lub odstąpienie od Umowy Umownik na warunkach określonych w Umowie Umownik i przepisach prawa;
  6. składania i przyjmowania Oświadczeń Umownik;
  7. wystawiania dokumentów księgowych tj. faktur do zawartej Umowy Umownik.
 10. Użytkownik Aplikacji zakładając Konto w Aplikacji wyraża zgodę na otrzymywanie ofert zawarcia Umowy Umownik od innych Użytkowników.
 11. Użytkownik Aplikacji zakładając Konto w Aplikacji wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych od Usługodawcy.
 12. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów internetowych dystrybuujących Aplikację, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych oraz webowych.
 13. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, a także korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 14. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 15. Wyrażenie “Umownik” jest prawnie chronionym słownym znakiem towarowym numer: Z.473705
§ 3 Wymogi techniczne
 1. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników przeglądarek internetowych:
  1. Chrome 54,
  2. Chrome Mobile - wersja z 24.10.2016 r.
  3. Firefox 45,
  4. Internet Explorer 11.
 2. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń mobilnych działających w oparciu o następujące systemy operacyjne:
  1. Android - wersja 4.4. i nowsze,
  2. iOS - wersja 8 i nowsze.
 3. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest jej pobranie z odpowiedniego sklepu i prawidłowe uruchomienie na urządzeniu.
 4. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android).
 1. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z wszystkich udostępnionych przez Usługodawcę Wzorów Dokumentów dla osób fizycznych jest bezpłatne. Nie podlega opłacie także zawieranie Umowy Umownik za pomocą Wzoru Dokumentu zaoferowanego przez uprawnionego do jego używania innego Użytkownika.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, autorskie Wzory Dokumentów opatrzone logiem Umownik, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w ustępie 4 powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń, na których Aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Usługodawca wyraził na to zgodę.
 5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
  1. aktywne połączenie internetowe;
  2. uprawnienia wskazane przy pobieraniu ze sklepu.
§ 4 Rejestracja Użytkownika
 1. Warunkiem dostępu do zasobów Aplikacji jest rejestracja Użytkownika.
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w domenie www.umownik.pl
 3. Dokonanie rejestracji Użytkownika jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Aplikacji i zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na świadczenie usług przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wypełnienie obowiązkowych pól wskazanych w formularzu, zaakceptowanie Regulaminu i kliknięcie w pole “Zarejestruj”.
 5. W procedurze rejestracji należy podać jako obowiązkowe następujące dane:
 6. a. imię,
  b. nazwisko,
  c. e-mail,
  d. hasło.
 1. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, jedną dużą literę i jedną cyfrę.
 2. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu w pole “Zarejestruj”, wprowadzone dane są przesyłane automatycznie do Usługodawcy w celu utworzenia Konta.
 3. Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail kod aktywacyjny.
 4. Wpisanie przesłanego kodu aktywacyjnego w polu “Aktywacja Konta” kończy rejestrację i oznacza utworzenie Konta Użytkownika w Aplikacji Umownik.
 5. Użytkownik otrzymuje informację o aktywowaniu jego Konta poprzez komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia.
 6. Po aktywowaniu Konta, Użytkownik w celu rozpoczęcia składania oświadczeń woli uzupełnia swoje dane w zakładce “Moje konto”. Uzupełnienie danych wskazanych w zakładce “Moje konto” jest warunkiem koniecznym do prawidłowego zawierania Dokumentów Umownik.
 7. Dla skuteczności działania Aplikacji niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych. Aplikacja automatycznie uzupełnia oświadczenia woli Użytkownika składane za pomocą Aplikacji o dane osobowe podane przy pierwszym uruchomieniu, z uwzględnieniem prawnych wymogów zastrzeżonych dla skuteczności czynności prawnej.
A. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. PESEL,
 4. seria i numer dowodu osobistego,
 5. organ wydający dowód osobisty.
B. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2.  adres zamieszkania,
 3. PESEL,
 4. seria i numer dowodu osobistego,
 5. organ wydający dowód osobisty,
 6. firma działalności gospodarczej,
 7. adres prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. numer identyfikacyjny NIP,
 9. numer REGON.
C.   W przypadku osoby uprawnionej do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej:
a.         imię i nazwisko reprezentanta,
b.         podstawa reprezentacji,
c.         oznaczenie reprezentowanej osoby prawnej, w tym:
 • firma osoby prawnej,
 • siedziba,
 • oznaczenie osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • numer identyfikacyjny NIP,
 • numer REGON,
 • informacja o kapitale zakładowym:
  • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wysokość kapitału zakładowego w PLN,
  • w przypadku spółki akcyjnej - wysokość kapitału zakładowego w PLN wraz z informacją o wpłaceniu kapitału zakładowego.
 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych i innych wymaganych przez Aplikację danych i informacji oraz ponosi odpowiedzialność za ich nierzetelne lub nieterminowe uzupełnienie.
§ 5 Logowanie Użytkownika
 1. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta w sposób opisany w paragrafie poprzedzającym korzysta z zasobów Aplikacji po zalogowaniu się w domenie htttp://umownik.pl/aplikacja
 2. W celu zalogowania się do Aplikacji Użytkownik wpisuje e-mail oraz hasło podane przy rejestracji i wybiera pole “Zaloguj się”.
 3. Użytkownik może skorzystać z funkcji “Zapamiętaj mnie”, która ułatwia logowanie się do Aplikacji w przyszłości.
 4. Użytkownik, który nie pamięta hasła może skorzystać z funkcji “Przypomnij mi” i po podaniu adresu e-mail, który podał podczas rejestracji jako e-mail wykorzystywany na potrzeby Aplikacji, otrzyma na podaną skrzynkę mailową klucz przywracający hasło.
 5. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu nie dokończył procesu rejestracji może skorzystać z funkcji “Wyślij ponownie kod aktywacyjny” i po podaniu adresu e-mail otrzyma ponownie klucz aktywujący Konto.
§ 6 Dezaktywacja Konta
 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać dezaktywacji swojego Konta.
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Użytkownik wysyła żądanie dezaktywacji Konta za pośrednictwem formularza dostępnego w Aplikacji.Formularz jest dostępny pod adresem https://www.umownik.pl/uzyskaj-pomoc/
 3. Dezaktywacja Konta wiąże się z utratą możliwości zawierania Dokumentów Umownik za pośrednictwem Aplikacji, aż do momentu powtórnej aktywacji Konta.
 4. Dezaktywacja Konta nie ma wpływu na obowiązywanie zawartych Umów oraz złożonych oświadczeń woli za pośrednictwem Aplikacji, tj. pozostają one obowiązujące zgodnie z ich treścią.
 5. Pomimo dezaktywacji Konta Użytkownik zachowuje możliwość przeglądania Dokumentów Umownik wygenerowanych do czasu dezaktywacji Konta.
§ 7 Wzory Dokumentów
 1. W zakładce Wzory Dokumentów Użytkownik może zapoznać się z opisem Umów Umownik i Oświadczeń Umownik oraz rozpocząć wypełnianie formularza wybranego Dokumentu Umownik.
 2. W zakładce Wzory Dokumentów Użytkownik ma do wyboru korzystanie z Dokumentów Umownik bezpłatnych oraz Dokumentów Umownik płatnych.
 3. Klikając w pole z nazwą dokumentu przypisane do konkretnego typu Dokumentu Umownik, Użytkownik przekierowywany jest do formularza umożliwiającego skonstruowanie treści Dokumentu Umownik i przesłanie jej do Kontrahenta w celu zaakceptowania lub dokonania zmian (w przypadku Umowy Umownik) lub w celu złożenia Oświadczenia Umownik. Dla skuteczności Oświadczenia Umownik nie jest wymagana akceptacja jego treści przez Kontrahenta.
 4. W przypadku wybrania Wzoru Dokumentu płatnego, Użytkownik przed przystąpieniem do wypełniania formularza dokonuje płatności za dostęp do płatnego Wzoru Dokumentu.
 5. Płatność odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego App Store (dla systemu iOS), Google Play (dla systemu Android) bądź platformy Przelewy24.
 6. Dokonując płatności Użytkownik uzyskuje możliwość używania Wzoru Dokumentu Umownik i zawierania za jego pomocą umów lub składnia oświadczeń woli przez okres 24 h (dwadzieścia cztery godziny) od momentu udostępnienia Wzoru Umowy przez Usługodawcę.
§ 8 Procedura zawierania Dokumentów Umownik
 1. Użytkownik po wybraniu interesującego go formularza przypisanego do danego typu Dokumentu Umownik przystępuje do przygotowania treści Dokumentu Umownik poprzez kliknięcie w pole z nazwą dokumentu.
 2. System poprosi Użytkownika o oznaczenie stron Dokumentu Umownik i innych danych niezbędnych do jego zawarcia.
 3. Połączenie Użytkownika z Kontrahentem i umożliwienie im zawarcia Umowy Umownik lub złożenia sobie Oświadczenia Umownik następuje poprzez:
a.         podanie numeru PESEL Kontrahenta - gdy Kontrahent jest osobą fizyczną lub
b.         podanie NIP Kontrahenta lub PESEL - gdy Kontrahent jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentantem osoby prawnej.
 1. Po wypełnieniu niezbędnych pól w formularzu Dokumentu Umownik Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego przeczytania treści projektu Dokumentu Umownik oraz do podjęcia odpowiedzialnej decyzji co do woli użycia przygotowanego projektu Dokumentu Umownik.
 2. Gdy Użytkownik uzna, że wprowadzone przez niego dane są poprawne i w pełni akceptuje treść sporządzonego Dokumentu Umownik, wprowadza ponownie hasło podane w procesie rejestracji Konta i przesyła Dokument Umownik do Kontrahenta poprzez kliknięcie w przycisk “Zatwierdź”.
 3. Przesłanie Umowy Umownik do Kontrahenta w sposób opisany w ustępie 5 powyżej stanowi ofertę, natomiast przesłanie Oświadczenia Umownik oznacza złożenie oświadczenia woli o sporządzonej treści. Zaakceptowanie treści Umowy Umownik przez Kontrahenta w brzmieniu niezmienionym oznacza przyjęcie oferty przez Kontrahenta i tym samym zawarcie Umowy Umownik.
 4. Termin związania ofertą wynosi każdorazowo 48 godzin licząc od momentu jej przesłania.
 5. Kontrahent może dokonać zmian w projekcie Umowy Umownik. W razie dokonania przez Kontrahenta zmian w projekcie Umowy Umownik przesłanej przez Użytkownika, Umowa Umownik w brzmieniu zmienionym przez Kontrahenta stanowi nową ofertę, do której stosuje się ust. 7. Przyjęcie oferty przez Użytkownika stanowi zawarcie Umowy Umownik. Użytkownik i Kontrahent mogą przedstawiać sobie wzajemne propozycje zmian w treści projektu Umowy Umownik dowolną ilość razy.
 6. Każdorazowo o otrzymaniu ofert Użytkownik oraz Kontrahent powiadamiani są poprzez komunikat wyświetlany w Aplikacji oraz drogą mailową na adresy wskazane podczas rejestracji Konta.
 7. Dla skutecznego złożenia Oświadczenia Umownik nie wymaga się dokonania akceptacji jego treści przez Kontrahenta. Oświadczenie Umownik uznaje się za złożone w momencie przesłania go do Kontrahenta.
 § 9 Zabezpieczenie selfie
 1. W celu zapewnienia dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkowników Aplikacja umożliwia Użytkownikom zabezpieczenie Dokumentu Umownik poprzez selfie.
 2. Pod pojęciem selfie rozumiane jest zdjęcie Użytkownika/ Kontrahenta z wyraźnie widoczną jego twarzą, wykonane za pomocą kamery wbudowanej w urządzeniu używanym przez niego do korzystania z Aplikacji.
 3. Dla zapewnienia jak najwyższego stopnia weryfikacji tożsamości, Aplikacja wymaga wykonania selfie w czasie rzeczywistym (Aplikacja nie pozwala na wgranie do Dokumentu Umownik zdjęcia wykonanego wcześniej, istniejącego w zasobach urządzenia).
 4. Użytkownik po ukończeniu wypełniania Wzoru Dokumentu, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem i przesłaniem do Kontrahenta może zabezpieczyć Dokument Umownik selfie.
 5. Wybór opcji zabezpieczenia selfie oznacza, że:
  1. w przypadku Oświadczenia Umownik - Użytkownik składa wiążące oświadczenie woli o sporządzonej i zaakceptowanej przez siebie treści zabezpieczone selfie, widocznym dla Kontrahenta, któremu Oświadczenie Umownik jest składane;
  2. w przypadku Umowy Umownik - Użytkownik nie składa Kontrahentowi oświadczenia woli, a jedynie przesyła mu projekt Umowy Umownik o sporządzonej i zaakceptowanej przez siebie treści zabezpieczony selfie, widocznym dla Kontrahenta.
 6. Kontrahent, który otrzymał od Użytkownika projekt Umowy Umownik zabezpieczony selfie, nie może dokonać w nim zmian a jedynie w całości odrzucić projekt lub go zaakceptować. Zaakceptowanie projektu i potwierdzenie tego faktu selfie Kontrahenta, stanowi ofertę zawarcia Umowy Umownik.
 7. Oferta zawarcia Umowy Umownik zabezpieczona selfie Kontrahenta przesyłana jest do Użytkownika, który dokonuje weryfikacji tożsamości Kontrahenta i ostatecznie odrzuca lub przyjmuje ofertę zawarcia Umowy Umownik.
§ 10 Procedura zmiany Umowy Umownik
 1. Strony zawartej Umowy Umownik mogą w każdym czasie trwania Umowy Umownik dokonać w niej zmian poprzez stworzenie i zaakceptowanie aneksu do Umowy Umownik.
 2. Strony Umowy Umownik wskazują w Aplikacji Umowę Umownik, której dotyczą zmiany.
 3. Stronom Umowy Umownik umożliwia się negocjowanie zmian Umowy Umownik w trybie ofertowym, na zasadach określonych w części w § 8 niniejszego Regulaminu - “Procedura zawierania Dokumentów Umownik”.
 4. Aneks do Umowy Umownik Aplikacja przypisuje do wskazanej przez strony Umowy Umownik, której dotyczą zmiany, przez co Użytkownik i Kontrahent w zakładce “Moje umowy” mają dostęp do aktualnej treści Umowy Uwmonik zmienionej aneksem.
§ 11 Procedura wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania Umowy Umownik
 1. Aplikacja umożliwia stronom Umowy Umownik składanie sobie jednostronnych oświadczeń o wypowiedzeniu Umowy Umownik i o odstąpieniu od Umowy Umownik w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami zawartej Umowy Umownik.
 2. Informacja o dokonaniu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Umownik widoczna jest automatycznie dla stron Umowy Umownik w ich Kontach w Aplikacji. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym jest ponadto niezwłocznie przesyłana na adres mailowy strony Umowy Umownik, do której oświadczenie jest kierowane.
 3. Aplikacja umożliwia stronom zawartej Umowy Umownik rozwiązanie Umowy Umownik za zgodą obu stron Umowy Umownik. W tym celu stronom Umowy Umownik umożliwia się zawarcie Aneksu do Umowy Umownik i wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji propozycji rozwiązania Umowy Umownik oraz negocjowanie terminu, z nadejściem którego Umowa Umownik ulegnie rozwiązaniu. Zaakceptowanie warunków przez obydwie Strony Umowy Umownik uznawane jest za wyrażenie zgody na rozwiązanie Umowy Umownik.
 4. Informacja o rozwiązaniu Umowy Umownik jest przypisywana w Aplikacji do Umowy Umownik, której ona dotyczy.
§ 12 Dostęp Użytkownika do Dokumentów Umownik
 1. W zakładce “Moje umowy” Użytkownikowi umożliwia się dostęp do pełnego wykazu zawartych przez niego za pomocą Aplikacji Umów Umownik, projektów Umów Umownik, których formularze znajdują się w trakcie uzupełniania, Umów Umownik oczekujących na akceptację przez Kontrahenta, a także złożonych i otrzymanych Oświadczeń Umownik oraz projektów Oświadczeń Umownik, których formularze znajdują się w trakcie uzupełniania.
 2. Każdorazowo po zawarciu Umowy Umownik lub złożeniu Oświadczenia Umownik Użytkownikowi i Kontrahentowi przesyłany jest na ich adresy mailowe dokument w formacie .pdf zawierający Umowę Umownik lub Oświadczenie Umownik.
 § 13 Sprawdzania istnienia danych w systemie (kody QR)
 1. W wersji mobilnej Aplikacji, w menu głównym w zakładce “Zeskanuj kod umowy” istnieje możliwość zweryfikowania wersji papierowej dokumentu poprzez zeskanowanie za pomocą smartphone wyposażonego w aparat fotograficzny kodu QR znajdującego się w prawym dolnym rogu papierowej wersji Dokumentu Umownik.
 2. Po zeskanowaniu kodu QR Aplikacja wyświetli informacje o istnieniu dokumentu w systemie i potwierdzi fakt wygenerowania Dokumentu Umownik za pomocą Aplikacji lub wyświetli komunikat informujący o nieistnieniu dokumentu w systemie.
 3. W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR, Użytkownik ma prawo wysłać wiadomość e-mail zawierającą kod literowo-liczbowy umieszczony w lewym dolnym rogu wersji .pdf Dokumentu Umownik na adres [email protected] w celu weryfikacji istnienia dokumentu w systemie. Usługodawca dokonuje w tej sytuacji ręcznej weryfikacji istnienia dokumentu w systemie i ciągu 30 dni roboczych przesyła informację zwrotną na adres e-mailowy z którego otrzymał zapytanie.
§ 14 Prawa autorskie i pokrewne
 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Usługodawcy.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z treści na zasadach i w czasie określonym w § 14 niniejszego Regulaminu.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 5. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
§ 15 Zasady udostępniania treści
 1. Aplikacja Umownik jest udostępniania w modelu SaaS (Software as a Service). Aplikacja jest utrzymywana na serwerach administrowanych przez Beyond.pl - Data Center z certyfikatem Rating 4 wg ANSI/TIA-942 - Szczegółową specyfikację techniczną można znaleźć pod adresem https://www.beyond.pl/wp-content/uploads/2017/02/Beyond_chmura_2017.pdf
 2. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem i Kontrahentem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji treści w części lub w całości.
 4. Korzystanie z Aplikacji lub treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
 5. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Usługodawcy w trybie określonym w § 16 niniejszego Regulaminu.
§ 16 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji i dostępu do jej treści należy zgłaszać drogą mailową na adres Usługodawcy [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres e-mail podany przy rejestracji Konta, a także wskazywać okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do treści reklamacji w ciągu 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w reklamacji.
 4. Usługodawca nie rozpoznaje zastrzeżeń niezwiązanych z funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności uwag odnoszących się do niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Umownik przez Kontrahenta. Reklamacje, których przedmiotem są okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Usługodawca ma prawo pozostawić bez odpowiedzi.
§ 17 Zmiany Regulaminu
 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu Umownik.
 2. Usługodawca powiadomi ponadto Kupującego i Sprzedającego o każdorazowej zmianie Regulaminu i terminu jej obowiązywania w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Kupującego i Sprzedającego w momencie rejestracji Konta Kupującego i Konta Sprzedającego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu Umownik oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany Usługodawcy, bez dodatkowych opłat.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Umownik oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Usługi aktywowane przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 5. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Umownik, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dalsze korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu Umownik.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Umowa Obsługi Kupującego ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Kupujący w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Umownik.
§ 18 Umowa
 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika polegających na umożliwieniu mu:
  1. tworzenia projektu Umowy Umownik na bazie Wzorów Dokumentów i wprowadzonych przez Użytkownika Aplikacji Umownik indywidualnych danych;
  2. negocjowania treści Umowy Umownik z Kontrahentem;
  3. zawarcia Umowy Umownik za pośrednictwem Aplikacji;
  4. dokonywania zmian w zawartej Umowie Umownik  poprzez aneksowanie jej zapisów w uzgodnieniu z Kontrahentem;
  5. wypowiedzenia Umowy Umownik lub odstąpienia od Umowy Umownik na warunkach określonych w Umowie Umownik i przepisach prawa;
  6. składania Oświadczeń Umownik;
  7. wystawiania dokumentów księgowych, tj. faktur do zawartej Umowy Umownik.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. podania w procesie rejestracji i podczas uzupełniania informacji o Użytkowniku w zakładce “Moje konto” prawdziwych danych;
  2. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  3. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
  4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie oświadczeń woli za pośrednictwem Aplikacji, o czym każdorazowo powiadamiany jest poprzez komunikat wyświetlany w Aplikacji i wiadomość e-mail przesłaną na adres wskazany podczas rejestracji. W związku z tym, Użytkownik zobowiązuje się do regularnego, co najmniej jeden raz dziennie, sprawdzania poczty elektronicznej, której adres podał w trakcie rejestracji w Aplikacji oraz Konta w Aplikacji, w celu sprawdzenia czy otrzymał od Kontrahenta oświadczenia woli.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez Dezaktywację Konta.
 6. Użytkownik, który w sposób wskazany w ust. 1 zawarł Umowę z Usługodawcą, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem, że nie rozpoczął jeszcze korzystania z usług świadczonych w Aplikacji.
 7. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dokonane z naruszeniem ust. 6 nie wywołuje skutków prawnych.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik składa w formie pisemnej - listem poleconym na adres Usługodawcy lub mailowo na adres Usługodawcy [email protected] W tym celu Użytkownik może skorzystać z Wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dezaktywować Konto Użytkownika.